POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dla Klientów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych: Obowiązek informacyjny  na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest ONE ON ONE GROUP Marin FOGIEL, z siedzibą przy  ul. Motylkowa 65, 04-766 Warszawa, Smary Mary Serwis ul. Mlądzka 17, 04-136 Warszawa (nr tel. 505246259 e-mail biuro@smarymary.pl)

2. Zakres przetwarzanych danych: Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dotyczących zamówień oraz zawartych umów, nr VIN, dane dot. samochodu oraz generowane przez samochód, historia samochodu, dane lokalizacyjne, dane dot. reklamacji, dane niezbędne do wystawienia faktury, dane finansowe  3. Cel zbierania danych osobowych: w celu zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); w celu obsługi roszczeń gwarancyjnych, reklamacyjnych, obsługi i rozliczania zgłoszonych uszkodzeń,  usterek technicznych (podstawa  art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa  art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu wykonywania obowiązków związanych z bezpieczeństwem produktu, ponieważ jest to niezbędne w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa  art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO); w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (podstawa  art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenie bazy klientów (podstawa  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.

5. Okres przechowywania danych osobowych: Twoje dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy będziemy przechowywać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat + 1 rok od końca roku, w którym umowa została wykonana, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczone od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważnych tych celów albo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych- wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

6. Prawo dostępu do danych osobowych: Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Możesz w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez ONE ON ONE GROUP Marin FOGIEL, z wyjątkiem następujących sytuacji: otwarte zamówienie/umowa, które nie zostały jeszcze zakończone lub tylko częściowo zakończone; nieuregulowany dług wobec ONE ON ONE GROUP Marin FOGIEL, niezależnie od metody płatności; Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Źródło pochodzenia danych: Dane udostępniane przez Ciebie, dane zebrane przez Administratora, dane na podstawie dokumentów, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.

10. Podstawy prawne przetwarzania danych: W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.